PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Oud Zuidhof B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1075 HB) Amsterdam aan de Johannes Verhulststraat 166, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34116410 handelend onder de naam Nieuw Winkel Vastgoed en alle aan haar gelieerde BV’s. Nieuw Winkel Vastgoed belegt, (her)ontwikkelt en beheert kwalitatief hoogwaardig (winkel)vastgoed op A1 locaties.

Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt Nieuw Winkel Vastgoed de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van alle online en offline soorten persoonsgegevens die Nieuw Winkel Vastgoed ontvangt betreffende:

 • (Potentiële) klanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en andere relaties van Nieuw Winkel Vastgoed;
 • huurders en verhuurders van de locaties;
 • bezoekers van de website van Nieuw Winkel Vastgoed (//www.nwv.nl);
 • ontvangers van informatie van Nieuw Winkel Vastgoed;
 • alle andere personen die contact hebben met Nieuw Winkel Vastgoed, met uitzondering van werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nieuw Winkel Vastgoed.


WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VERWERKEN?

Nieuw Winkel Vastgoed kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij zij de verwerking altijd baseert op een wettelijke grondslag uit de AVG;

Persoonsgegevens die door uzelf zijn verstrekt:

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), IP-adres);
 • identiteitsgegevens;
 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
 • persoonsgegevens zoals omschreven in een huurovereenkomst/koopovereenkomst;
 • persoonsgegevens zoals omschreven op een c.v./gegevens over uw arbeidsverleden.

Persoonsgegevens die zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de website en e-mails:

 • contactgegevens (zoals hierboven beschreven);
 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht, zoals een IP adres;
 • de gegevens die aan Nieuw Winkel Vastgoed worden verstuurd;
 • de gegevens die van de website worden gedownload

Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen of via derden:

 • persoonsgegevens van huurders die door verhuurders worden verstrekt;
 • persoonsgegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn, en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.


WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Nieuw Winkel Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u;
 • om uw identiteit na te gaan;
 • om aan de wettelijke verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) te kunnen voldoen;
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, producten en diensten van Nieuw Winkel Vastgoed;
 • om de website en daarmee verband houdende technologieën te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;
 • voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;


OP DEZE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS

Nieuw Winkel Vastgoed stelt het doel en de middelen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarmee is Nieuw Winkel Vastgoed verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • u heeft aan Nieuw Winkel Vastgoed toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Nieuw Winkel Vastgoed rust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Nieuw Winkel Vastgoed of van een derde, tenzij de belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardige belang van Nieuw Winkel Vastgoed of de derde.

Nieuw Winkel Vastgoed kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • diensten leveren, verbeteren, aanpassen en ondersteunen;
 • onze diensten onderzoeken en analyseren;
 • communiceren met u en andere relaties van Nieuw Winkel Vastgoed;
 • het bevorderen van het IT-beheer;
 • de diensten en de inhoud van onze website analyseren en verbeteren;
 • beveiliging verbeteren;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik en schending van onze voorwaarden of andere schadelijke of illegale activiteiten.

Wij verwerken alleen uw bijzondere persoonsgegevens als dit nodig is om uw identiteit te controleren in het kader van de Wwft of als u uitdrukkelijke toestemming (die u altijd kunt intrekken op ieder moment) heeft gegeven voor het verwerken van uw bijzondere persoonsgegevens. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens baseert Nieuw Winkel Vastgoed zich op de grondslagen zoals omschreven in artikel 9 lid 2 sub a en g AVG en artikel 25 sub a Uitvoeringswet AVG).


DELEN MET DERDEN

Nieuw Winkel Vastgoed kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Nieuw Winkel Vastgoed als verwerker persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen zijn:

 • (overheids-)organisaties;
 • opdrachtnemers/leveranciers, potentiële of daadwerkelijke kopers, verkopers of andere zakenpartners.

Nieuw Winkel Vastgoed blijft in bovengenoemde situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Nieuw Winkel Vastgoed sluit met deze organisaties verwerkersovereenkomsten. Nieuw Winkel Vastgoed kan tevens samenwerkingsverbanden aangaan met derde partijen die zelf medeverantwoordelijke zijn. In die gevallen sluit Nieuw Winkel Vastgoed met deze derde partijen een overeenkomst tussen gegevensverantwoordelijken.

Nieuw Winkel Vastgoed kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar onderneming uw persoonsgegevens delen met de partij(en) betrokken bij deze fusie, overname of verkoop.

Nieuw Winkel Vastgoed verkoopt (met uitzondering van het delen van uw persoonsgegevens met derden zoals in dit hoofdstuk is bepaald) uw persoonsgegevens niet aan derden.


BEVEILIGING

Nieuw Winkel Vastgoed treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Nieuw Winkel Vastgoed neemt fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Nieuw Winkel Vastgoed heeft onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;
 • alle medewerkers van Nieuw Winkel Vastgoed (ongeacht de vorm van hun dienstverband) hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, persoonsgegevens hieronder begrepen;
 • elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https;
 • Nieuw Winkel Vastgoed sluit verwerkersovereenkomsten en/of overeenkomsten met medeverantwoordelijken als persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

In het verlengde van de bovengenoemde beginselen zorgt Nieuw Winkel Vastgoed ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Waar mogelijk neemt Nieuw Winkel Vastgoed doorlopend privacyverhogende (beveiligings)maatregelen.


BEWAARTERMIJNEN

Nieuw Winkel Vastgoed bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Nieuw Winkel Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om u zorg en overige diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Nieuw Winkel Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met Nieuw Winkel Vastgoed heeft. Voor sommige persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Nieuw Winkel Vastgoed neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.

Voor zover wij een kopie van uw legitimatiebewijs bewaren, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven, met het doel de huurder voorafgaand en gedurende de looptijd van de huurovereenkomst te kunnen identificeren zodat kan worden nagegaan of huurder de rechtmatige gebruiker en huurder van het gehuurde is, zullen wij deze kopie direct na de looptijd van de huurovereenkomst vernietigen.
Voor de kopie van het gecontroleerde legitimatiebewijs dat wordt bewaard op grond van de Wwft als bewijs van de identificatieverplichting geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn opgenomen, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. Wij maken het BSN-nummer op uw legitimatiebewijs onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan. Als u een kopie van uw legitimatiebewijs opstuurt, raden we u aan om een veilige kopie te maken en in ieder geval uw BSN-nummer af te schermen.


UW RECHTEN

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Nieuw Winkel Vastgoed of door een e-mail te sturen aan info@nwv.nl. Nieuw Winkel Vastgoed is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders vermeld zal Nieuw Winkel Vastgoed zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld (en dus zal per e-mail worden gereageerd), tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Nieuw Winkel Vastgoed u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 • Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens

U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens Nieuw Winkel Vastgoed van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat Nieuw Winkel Vastgoed verkeerde persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan derden, dan zal Nieuw Winkel Vastgoed dit rectificeren. Indien Nieuw Winkel Vastgoed uw persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt Nieuw Winkel Vastgoed u hiervan op de hoogte.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die Nieuw Winkel Vastgoed van u bewaart, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Intrekken van toestemming

U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal Nieuw Winkel Vastgoed de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 • Recht om persoonsgegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die Nieuw Winkel Vastgoed van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

 • Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Nieuw Winkel Vastgoed, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door Nieuw Winkel Vastgoed wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van Nieuw Winkel Vastgoed of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien Nieuw Winkel Vastgoed zich op deze grondslagen baseert maakt Nieuw Winkel Vastgoed een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Nieuw Winkel Vastgoed te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

 • Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten

Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een goede oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure te starten.


VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN / VERMOEDEN VAN DATALEK / PRIVACY OFFICER

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Nieuw Winkel Vastgoed of u vermoedt dat sprake is van een datalek, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn:
Nieuw Winkel Vastgoed
Johannes Verhulststraat 166
1075 HB Amsterdam
020-4715 716
info@nwv.nl

Nieuw Winkel Vastgoed heeft een privacy officer aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacyregels. De contactgegevens van deze privacy officer zijn:

Mevr. I. Mekenkamp
info@nwv.nl
020-4715 716


WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Nieuw Winkel Vastgoed behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in deze privacyverklaring of in de manier waarop Nieuw Winkel Vastgoed uw persoonsgegevens verwerkt, stellen wij u hiervan op de hoogte via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Nieuw Winkel Vastgoed en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op en geldt vanaf 1 december 2018.

Nieuw Winkel Vastgoed – partner in beleggen, (her)ontwikkelen en beheer